Tai nạn


Giải pháp Bảo hiểm Tai nạn giúp bạn có điểm tựa tài chính vững chắc để bảo vệ gia đình trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn.


Bảo An Toàn

Bảo vệ trong 10 năm
  • Chi trả khi tai nạn
  • Hỗ trợ viện phí do tai nạn
  • Hoàn phí khi không rủi ro

Bảo An Bình

Bảo vệ trong 10 năm
  • Chi trả khi rủi ro
  • Chi trả gấp 2 do tai nạn
  • Hoàn phí khi không rủi ro

SUN – Bạn Đồng Hành

Bảo vệ trong 1 năm
  • Chi trả khi tai nạn và chi trả gấp 2 do tai nạn xe máy
  • Tham gia trực tuyến