Sức khỏe


Đảm bảo dự phòng tài chính cần thiết cho gia đình bạn vượt qua rủi ro bệnh tật khi cần.


SUN – Sống Vững Vàng

Bảo vệ đến 75 tuổi
  • Bảo hiểm Ung thư
  • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
  • Chi trả thêm cho 10 bệnh Ung thư thường gặp

Bảo An Khang

Bảo vệ đến 75 tuổi
  • Chi trả bệnh hiểm nghèo
  • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
  • Hỗ trợ Tư vấn Y khoa