Sun Life


Sản phẩm Bảo hiểm Sun Life


Bảo An Khang

Bảo vệ đến 75 tuổi
 • Chi trả bệnh hiểm nghèo
 • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
 • Hỗ trợ Tư vấn Y khoa

SUN – Sống Tinh Hoa

Bảo vệ đến 100 tuổi
 • Tích lũy và kế thừa tinh hoa
 • Bảo vệ vượt trội
 • Linh hoạt kế hoạch tài chính
 • Tham gia đơn giản

SUN – Sống Chủ Động

Bảo vệ đến 100 tuổi
 • Bảo vệ tài chính trọn đời
 • Tích lũy an toàn hiệu quả
 • Chủ động hoạch định tương lai

SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ

Bảo vệ đến tối đa 30 năm
 • Tiền mặt đảm bảo hàng năm
 • Miễn đóng phí khi bị bệnh hiểm nghèo (tùy chọn)

Bảo Thịnh Vượng

Bảo vệ trong 15 năm
 • Đóng phí chỉ 5 năm
 • Tiền mặt định kỳ đảm bảo
 • Chi trả khi rủi ro

Bảo An Tâm

Bảo vệ trong 10 năm
 • Đóng phí chỉ 3 năm
 • Tiền mặt định kỳ đảm bảo
 • Chi trả khi rủi ro